Освітня програма

23.10.2018   Administrator   Категорія: Документація

 

Погоджено       

на засіданні педагогічної ради Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22

(30 серпня  2018р., протокол №1)

    Голова педради, директор

       ___________О.А.Климчук

 

Затверджую

                      Директор Тернопільської

                      загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів №22                                                                                                ___________О.А.Климчук

                            30 серпня    2018 року

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Призначення школи  та засіб її реалізації

 

Призначення школи полягає в наданні  якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення  загальноосвітнього  закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме

·                     уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

·                     надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

·       поглиблене вивчення окремих предметів;

·                     надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

·                     оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

·                     надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

  Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

 

 

Розділ 2. Опис «моделі» випускника школи

 

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі  інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

·                   випускник школи добре проінформована особистість;

·                   прагне до самоосвіти та вдосконалення;

·                   готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті  громади, держави;

·                   є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

·                   свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

·                   мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

 Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом  початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований,  вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю,  навички навчальної діяльності,  культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи  володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів  успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє  основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє  їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів  має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

 Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

 

     Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу школи

 

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою  поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування

 

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової  освіти.

Початкова освіта здобувається  з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення які будуть подані в рамках навчальних планів:

для 1-го класу у відповідності до Державного стандарту початкової  освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

*        мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

*        математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей; 

*        природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної  природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;

*        технологічна -  формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

*        інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;

*        соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

*        громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

*        мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

*        фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, технологічна, інформативна, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – «Я досліджую світ». Фізкультурна галузь реалізується через предмет – фізична культура.

Назва освітньої галузі

Кількість  годин  на тиждень

Інваріантний  складник

1 клас

Українська мова і літературне читання

7

Іноземна мова (англійська )

2

Математика

4

Я досліджую світ*

3

Дизайн і технології

1

Мистецтво

2

Фізкультурна

3

Усього

19+3

Варіантний  складник

1

Додаткові години  для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

 Української мова

1

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження

20

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

Програмою визначено вимоги  до конкретних очікуваних результатів навчання, коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, передбачених стандартами початкової освіти. Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.

для 2-4 класів  розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». відповідно  до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407)  з української мовою навчання. 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.  

Освітні галузі

Навчальні  предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Разом

2 клас

3 клас

4 клас

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

28

Англійська мова

2

2

2

7

Математика

Математика

4

4

4

16

Суспільствознавство

 Я у світі

-

1

1

2

Природознавство

Природознавство

2

2

2

8

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

4

Образотворче мистецтво

1

1

1

4

Технології

Інформатика

1

1

1

3

Трудове навчання

1

1

1

4

Здоров’я і фізична

культура

Фізична культура

3

3

3

12

Основи здоров’я

1

1

1

4

Усього

20+3

21+3

21+3

80+12

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять                                            

Математика

Християнська етика

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

 

 

 

8

Гранично допустиме тижневе/ навчальне  навантаження :учня

22

23

23

88

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

25

26

26

100

 

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова", "Українська література", "Іноземна мова (англійська)", " «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Освітня галузь «Мистецтво»  реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

 

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

Історія Тернопілля

Християнська етика

Захисник України

3,5

3,5

2,5

3

3

 

 

0,5

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

1

Індивідуальні заняття та консультації (за окремим наказом)

2,5

3

2

3

2

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30,5+3

31,5+3

33+3

                 

 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 ) з філологічним профілем для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 ) з українською мовою навчанням та універсальним профілем.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія»,  «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології»,  що вивчаються на рівні стандарту.  

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів.  Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб  учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

 

Предмети

Кількість годин

 на тиждень у класах

Інваріантний складник

Базові предмети

27

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська мова)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта 

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

3

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист Вітчизни

1,5

Вибірково-обов’язкові предмети

3

Інформатика

1

Технології

1

Разом

30

Варіативний складник

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети

6

Українська мова

2

Українська література

2

Зарубіжна література

1

Іноземна мова (англійська мова)

1,5

Захист Вітчизни

0,5

Додаткові години на  індивідуальні заняття 

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

1

Історія України

0,5

Іноземна мова (англійська мова)

0,5

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учнів 11 класу використано  навчальний план  універсального профілю для шкіл з українською мовою навчання, складений відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномірно розподілений між окремими предметами. Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання.

п/п

Предмети

 

 

 

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

11

 універсальний профіль

 

1

Українська мова

2

 

2

Українська література

2+1

 

3

Зарубіжна  література

2

 

4

Англійська мова

3,5

 

5

Алгебра

3

 

6

Геометрія

2

 

7

Інформатика

2

 

8

Історія України

1,5+0,5

 

9

Всесвітня історія

1

 

 

10

Громадянська освіта:

людина і світ

економіка

 

 

0,5

 

1

 

11

Біологія

1,5

 

12

Географія

-

 

13

Фізика

3

 

14

Астрономія

0,5

 

15

Хімія

2

 

16

Екологія

0,5

 

17

Художня культура

0,5

 

18

Технології

1

 

19

Фізична культура

2

 

20

Захист Вітчизни

1,5+0,5

 

Разом:

33+2

 

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором , факультативів (за окремим наказом)

 

3

 

Гранично допустиме навантаження  на учня

33

 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

 

Розділ 5.  Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

 

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проведяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.  

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІКкомпетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

 

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

 

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи  у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

 

 

Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

 

 Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм,  у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника (додаток 1).

 

         Розділ 8. Структура навчального року

                 Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальний рік  у загальноосвітніх навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, розпочати у «День знань» – 1 вересня 2018 року і закінчити не пізніше 1 липня 2019 року.

Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр – з 03.09 по 29.12.2018,           ІІ семестр – з 21.01 по 31.05.2019.

Канікули для учнів  провести :

                   осінні – з 29.10 по 04.11.2018,

                   зимові – з 02.01. по 18.01.2019,

                            весняні – з 25.03 по 31.03.2019.

                 Додаткові канікули для 1-х класів:

                             з 18.02. – 22.02 2019

            Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах  –  40 хвилин,  у 5-11-х – 45 хвилин.                                                                                  У школі сформовано дві групи продовженого дня на бюджетній основі.                   Групи функціонують за таким режимом:
- 12.00 - 13.00 – прийом дітей, прогулянка; 
- 13.10 - 13.50 – обід; 
- 14.00 - 15.00 – прогулянка; 
- 15.00 - 16.00 – самопідготовка; 
- 16.00 - 17.00 – спортивна година, прогулянка; 
- 17.00 - 17.30 – заняття за інтересами; 
- 17.30 - 18.00 – бесіди з батьками, відправлення дітей додому. 

         Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8-х і 10-х класах,  підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації  випускників початкової, основної і старшої школи.                               Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 24 травня 2019 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

 Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2019 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.

         Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.                                                         Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 810 до 1520 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Навчальні